മിഗ് 27 യുദ്ധവിമാനം ഇനി കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തിന് സ്വന്തം.

മിഗ് 27 യുദ്ധവിമാനം ഇനി കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തിന് സ്വന്തം.

മിഗ് 27 യുദ്ധവിമാനം ഇനി കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക്. രാജ്യം നടത്തിയ നിരവധി വ്യോമാക്രമണങ്ങള്‍ക്കു ചുക്കാന്‍ പിടിച്ച യുദ്ധവിമാനമാണ് മിഗ് 27. കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളം സന്ദര്‍ശിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കാണുന്നതിനായി വ്യോമസേന കിയാൽ അധികൃതർക്ക് നൽകിയതാണ് മിഗ് 27.

വ്യോമസേനാ ഉപയോഗം നിർത്തിയ മിഗ് 27 അവസാന പറക്കലിലൂടെയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും കണ്ണൂർക്ക് എത്തിച്ചത്. ഇനി റൺവേയിൽ നിന്നും പാർട്സ് ആയി കവാടത്തിൽ അലങ്കാരമായി യഥാക്രമം പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഇതിലൂടെ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് യുദ്ധവിമാനം കാണുവാനുള്ള അവസരമൊരുങ്ങുകയാണ്.

ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിലും വ്യോമസേന ഉപേക്ഷിച്ച യുദ്ധ വിമാനം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ യുദ്ധവിമാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിമാനത്താവളമാണ് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Courtesy : Google/ images are subject to copyright   

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.