കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിൽ 40 റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനുകളിൽക്കൂടി അതിവേഗ വൈഫൈ സംവിധാനം അനുവദിച്ചു.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിൽ 40  റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനുകളിൽക്കൂടി അതിവേഗ വൈഫൈ സംവിധാനം അനുവദിച്ചു.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിൽ 40 റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനുകളിൽക്കൂടി അതിവേഗ വൈഫൈ സംവിധാനം അനുവദിച്ചു. റെയിൽവേമന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനമായ റെയിൽടെൽ 1606 സ്റ്റേഷനുകളിൽ അതിവേഗ വൈ-ഫൈ ഇൻറർനെറ്റ് സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ ആകെ 4882 സ്റ്റേഷനുകളിൽക്കൂടി വൈ-ഫൈ സംവിധാനം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 40 സ്റ്റേഷനുകൾ കേരളത്തിലേതാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

സർക്കാർ ഫണ്ടും കമ്പനികളുടെ സാമൂഹികപ്രതിബദ്ധതാ ഫണ്ടും ഉപയോഗിച്ചാണ് വൈ-ഫൈ സേവനം റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നത്.

Photo Courtesy : Google/ images are subject to copyright   

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.