പാർട്ടികളുടെ പൊതുജനപിന്തുണ ഒരു അവലോകനം

പാർട്ടികളുടെ പൊതുജനപിന്തുണ ഒരു അവലോകനം

1977 മുതൽ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽഇതര ഭരണകൂടരീതിയെന്നതിനെ തകർത്ത് തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയാണ് പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലെഫ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് (എൽഡിഎഫ്) ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചത്.

പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൽഡിഎഫ് പാർട്ടിക്ക് പൊതുജനപിന്തുണ ക്രമേണ കുറയുന്നത് നാം ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ കാണാം.
എൽ‌ഡി‌എഫിന് പിന്തുണയുണ്ടെന്ന പൊതു പിന്തുണയുടെ മുമ്പത്തെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ താരതമ്യം ചെയ്താൽ 2.18 ശതമാനം കുറഞ്ഞു, അതായത് 43.8 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 41.3 ശതമാനമായി പൊതുജനങ്ങൾ പിണറായി സർക്കാരിനോട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ, എൽ‌ഡി‌എഫിന്റെ മൊത്തം പ്രതിപക്ഷ ശതമാനം കണക്കാക്കിയാൽ അത് 58.7 ശതമാനത്തിലെത്തി.

ഇവിടെ നിന്ന് എറണാകുളത്ത് പരീക്ഷിച്ച പാർട്ടി 20 20 ന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പരിശോധിക്കണം. പ്രചാരണത്തിന്റെ 20 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പാർട്ടിക്ക് 1,45,664 വോട്ടുകൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. 13.4% വോട്ട് നേടാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ 20 20 പാർട്ടിക്ക് ഇത് ഒരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമായിരുന്നു. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ അവർക്ക് എൻ‌ഡി‌എ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു പടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു, ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ മുഴുവൻ പാർട്ടിക്കും സന്തോഷം പകരുന്നു.

20 20 നെ മറ്റ് പാർട്ടികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ മറ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയവും പാരമ്പര്യവും മതിയായ സാമ്പത്തികവും ശാരീരികവുമായ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് കാണാം. മറുവശത്ത്, 20 20 നെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ അത് ഒരു മനുഷ്യസേനയായിരുന്നു. 5 വർഷവും 20 ദിവസത്തെ പ്രചാരണ പരിചയവുമുള്ള അവർക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ല് അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു വെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

Photo Courtesy : Google/ images are subject to copyright

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.