പൊതുമേഖലാ സർവീസിലും സർക്കാർ സർവീസിലും ഡ്രൈവർമാരായി ഇനി സ്ത്രീകളെയും നിയമിക്കും.

പൊതുമേഖലാ സർവീസിലും സർക്കാർ  സർവീസിലും ഡ്രൈവർമാരായി ഇനി സ്ത്രീകളെയും നിയമിക്കും.

പൊതുമേഖലാ സർവീസിലും സർക്കാർ സർവീസിലും ഡ്രൈവർമാരായി ഇനി സ്ത്രീകളെയും നിയമിക്കും. ഇന്നുകൂടിയ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമായത്. ഇതിനായി നിലവിലുള്ള നിയമഞ്ചാട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താനും തീരുമാനിച്ചു.

ലിംഗ സമത്വം എല്ലാമേഖലയിലും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻറെ തീരുമാനത്തിൻെറ ഭാഗമായാണ് പൊതുമേഖലാ സർവീസിലും സർക്കാർ സർവീസിലും ഡ്രൈവർമാരായി ഇനി സ്ത്രീകളെ നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

Photo Courtesy : Google/ images are subject to copyright   

Google+ Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.