Category Archives: Travel&Tourism

പാരീസ് എന്ന ഫാഷൻ സിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ…

                                        ഞങ്ങളുടെ യൂറോപ്പ് യാത്രയിൽ ‘പാരീസ് സന്ദർശനം’ മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഫ്രാന്സിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഈ ഫാഷൻ  സിറ്റി.

Read More

പ്രണയദ്വീപിലെ വിശേഷങ്ങൾ…..

പ്രണയദ്വീപിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ  എത്ര വിവരിച്ചാലും മതിയാവില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്രയ്ക്കുണ്ട് അവിടത്തെ വിശേഷങ്ങൾ .തീർത്ഥക്കുളം  സന്ദർശിച്ചശേഷം ഞങ്ങളൾ  തടാകത്തിനകത്ത് പണിതിരിക്കുന്ന കൊട്ടാരം.

Read More

പ്രണയദ്വീപിലെ വിശേഷങ്ങൾ

                   ബാലിയിലെ പ്രകൃതിരമണീയതയെക്കുറിച്ചും അവിടത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാമിംങ്ങ് കൃഷിരീതിയെക്കുറിച്ചുമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞതവണ എഴുതി നിർത്തിയത്. പച്ചപട്ടണിഞ്ഞ മലകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം, ഞങ്ങൾ .

Read More

പ്രണയദീപിലെ വിശേഷങ്ങൾ …

പ്രാചീനകാലംമുതൽക്കേ നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ ബാലി, ജാവ, സുമാത്ര, ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക്  കച്ചവടത്തിനായി പായ്ക്കപ്പലിൽയാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്  പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അത്കൂടാതെ ബാലിയാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള എസ്.കെ.പൊറ്റക്കാട്ടിന്റെ.

Read More

ഭൂമിയോളം സുന്ദരമായ ഒരിടം – ബെനിൻ.

ഭൂമി എത്രത്തോളം സുന്ദരമാണെന്ന്  നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള വസ്തുവാണ് ഭൂമി. വാക്കുകളിൽ ആ സൗന്ദര്യം വിവരിക്കാനാവില്ല. വിഖ്യാതരായ.

Read More

സ്ലോവേനിയ: ഭൂമിയിലെ പറുദീസ

സ്വർഗ്ഗത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നതെന്താണ്? മഞ്ഞ് പുതച്ച മലകളില്ലാത്ത, മനോഹര തടാകങ്ങളില്ലാത്ത, അതിശയിപ്പിക്കുന്ന  ബീച്ചുകളില്ലാത്ത, ദയയുള്ള മനഷ്യരില്ലാത്ത.

Read More

ദരിദ്രമെങ്കിലും സമ്പന്നമായ ബർകിനാ ഫാസോ

ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ   സാമ്പത്തികനിലവാരം  എങ്ങിനെയാണ് വിലയിരുത്തുക? പലർക്കും ഒരു രാഷ്ട്രം ധനികമെന്നാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത് സാമ്പത്തികമായി മുന്നോട്ടെന്നതും  ദരിദ്രരമെന്നാൽ സാമ്പത്തികമായ.

Read More

ഇരുമ്പുമറയുടെ രാജ്യമായ ഉത്തരകൊറിയയിലേക്ക് ഒരു യാത്ര

വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ലക്കത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? ഈ പതിപ്പിൽ എഴുത്തുകാരൻ എന്ത് പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തരണം ചെയ്തായാലും.

Read More

ആഫ്രിക്കയുടെഫ്രാൻസിനെപ്രണയിക്കുമ്പോൾ….

എന്തെങ്കിലുമൊന്നിനോട്പ്രണയമാവുതിൽതെറ്റില്ല. ആഒന്ന്ഒരുദ്വീപാണെങ്കിൽ, അത് വളരെ വിചിത്രമാണെങ്കിലുംവളരെരസകരമായിരിക്കും. ഒരുപ്രത്യേകലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിയാൽയാത്രികന്സവിശേഷമായവികാരമുണ്ടാവുകഎന്നത്സ്വാഭാവികമാണ്.മേൽപറഞ്ഞവാദമുഖങ്ങൾനിരത്തിയത്, ആഫ്രിക്കയിൽഫ്രഞ്ച്ദ്വീപിനെപ്പോലെഒരുപ്രദേശമുണ്ടാകുന്നത്എത്രസൗഭാഗ്യമാണെന്നകാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണ്. മെയോട്ടെദ്വീപിനെക്കുറിച്ചാണ്പറയുന്നത്. തനിയൂറോപ്യനായആഫ്രിക്കൻദ്വീപാണിത്.ഈദ്വീപിനെപ്രണയിക്കുന്നവർധാരാളമുണ്ട് .അവർവർഷംമുഴുവൻഇവിടെയെത്തുന്നു .വളരെആത്മാർത്ഥമായാണ്ഈദ്വീപ്സ്‌നേഹിക്കപ്പെടുന്നത്.പുറമേയ്ക്ക്കറുപ്പാണെന്ന്തോന്നിയാലുംഉള്ളിൽഈദ്വീപ്വെളുപ്പാണ്. ഈപതിപ്പിൽ, അവരുടെകാമുകർഎന്തൊക്കെയാണ്ഈദ്വീപിനെക്കുറിച്ച്പങ്കുവെക്കുതെന്ന്നോക്കാം. ഫ്രാൻസിന്റെഒരുവിദേശവകുപ്പാണ് .

Read More